Zvýšení kvality poskytovaných služeb a zachování konkurenceschopnosti v oblasti gastronomie, hotelnictví a lázeňských služeb prostřednictvím zavedení systému celoživotního vzdělávání zaměstnanců společnosti Imperial Karlovy
CZ.04.1.03/4.1.05.2/0011

Operační program rozvoj lidských zdrojů, opatření 4.1

Název grantového schématu: ADAPTABILITA A PODPORA KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKŮ A ORGANIZACÍ

Vyhlašovatel: ÚŘAD PRÁCE V KARLOVÝCH VARECH

Datum zahájení realizace projektu: 1.5. 2006
Datum ukončení realizace projektu: 30.4. 2008

Projekt je zaměřen na zvyšování kvality a úrovně poskytovaných služeb v oblasti gastronomie, hotelnictví a lázeňství. Projekt řeší zlepšení nabídky služeb poskytovaných nejen klientům společnosti Imperial Karlovy Vary a .s . Projekt se soustřeďuje na zvyšování kvalifikace nejen managementu společnosti, ale především na zvýšení kvalifikace provozních zaměstnanců. Realizace projektu poskytuje příležitosti zaměstnancům po absolvování kurzu efektivněji vykonávat svou profesi a získat nejnovější poznatky ze svého oboru. Celoživotní vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu je rozděleno na několik oblastí - odborné vzdělávání provozních zaměstnanců, odborné vzdělávání managementu společnosti, zdokonalování jazykových dovedností a další. Význam projektu spočívá hlavně v tom, že vzdělávání je prováděno kontinuálně po dobu dvou let a je součástí systémového přístupu vedení společnosti ke zvyšování kvality služeb klientům. Realizací projektu bude dosaženo jednotné filozofie společnosti v přístupu ke klientele a ke kvalitnímu odbornému poskytování služeb. Realizace projektu vytváří nezbytné předpoklady k dosažení certifikace kvality poskytovaných služeb a udržení garance jejich úrovně. Realizace projektu nastartuje systém cíleného celoživotního vzdělávání zaměstnanců společnosti.

Evropský sociální fond: „ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů“.www.esfcr.cz