Zákon o ochraně oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., zákon o ochraně oznamovatelů, tj. osob, které oznamují možné protiprávní jednání zaměstnanců společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.,  si  Vás dovolujeme informovat, že jsme jako povinný subjekt zřídili pro plnění tohoto účelu vlastní vnitřní oznamovací systém    a ustanovili příslušné osoby k prošetření oznámení.

Pravidla a postupy jsou stanoveny v Interní směrnici o ochraně oznamovatelů č. SM-GEN 23-02 (Dále jen „Interní směrnice“)

Způsoby podání oznámení:

1. Písemně na adresu s označením:

  „OCHRANA OZNAMOVATELŮ – NEOTEVÍRAT “
  K rukám příslušné osoby
  Imperial Karlovy Vary a.s.
  U Imperiálu 7/31
  360 01 Karlovy Vary

2. Elektronicky na e-mail:

 ochrana.oznamovatelu@imperial-group.cz

3. Osobně:  

V pracovní době 7:00 – 15:30 si lze sjednat osobní schůzku s příslušnou osobou prostřednictvím telefonního čísla +420 353 206 191 s uvedením požadavku „PODÁNÍ OZNÁMENÍ NA PROTIPRÁVNÍ JEDNÁNÍ“, nebo zasláním e-mailové zprávy s požadavkem na sjednání osobní schůzky na adresu ochrana.oznamovatelu@imperial-group.cz 
Z osobního rozhovoru bude pořízen zvukový záznam, případně, nebudete-li s pořízením záznamu souhlasit, bude pořízen výstižný zápisu ze schůzky.      V takovém případě dostanete možnost tento zápis zkontrolovat, opravit a odsouhlasit svým podpisem.

4. Instituce pro alternativní podání oznámení – Ministerstvo spravedlnosti

www.oznamovatel.justice.cz


Přijímáním a zpracováním oznámení ohledně možných protiprávních jednání v rámci IKV jsou pověřeni:

JUDr. Kateřina Fílová a Hana Klímová (dále též „příslušná osoba“).

Kontaktní údaje příslušných osob (adresa, telefon, mail) viz výše.

Kdo může oznamovat:

Oznamovatelem může být jen fyzická osoba, která je oprávněna oznámit protiprávní jednání, ke kterému již došlo nebo ke kterému má dojít v rámci činnosti Imperial Karlovy Vary a.s., u kterého vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, popřípadě se kterou byla či je v kontaktu        v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti. 
Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:
  a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,
  b) dobrovolnická činnost,
  c) odborná praxe, stáž 

Vyloučení přijímání oznámení

IKV vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro IKV nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle výše uvedeného odstavce.

Obsah oznámení

Obsahem oznámení je zejména:

Oznamovatel může pro podání oznámení využít zpracovaný vzor oznámení.

Ujišťujeme Vás, že se Vaším oznámením budeme vždy zabývat v souladu s pokyny Interní směrnice. Současně Vás chceme požádat, abyste nám oznamovali pouze informace spadající do působnosti této Interní směrnice.

Oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé.

Ochrana oznamovatele

Příslušná osoba zachová přísnou důvěrnost ve vztahu k vaší totožnosti, k údajům o dalších fyzických osobách i ve vztahu k informacím uvedeným              v oznámení.

Jako oznamovatel máte nárok na ochranu proti jakýmkoli odvetným opatřením i pouhé hrozbě takových opatření. Podmínkou nároku na tuto ochranu je, že oznamovatel měl oprávněné důvody se domnívat, že oznámené informace o porušení byly v době oznámení pravdivé a že tyto informace spadaly do oblasti působnosti směrnice.

Přílohy: