Oznámení o konání řádné valné hromady

Oznámení o konání řádné valné hromady

Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti

Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

 

se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 8. června 2018 od 10:00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.

Pořad jednání:

  1. Zahájení
  2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
  3. Projednání a schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku
  4. Projednání a schválení zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
  5. Projednání a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017
  6. Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
  7. Rozhodnutí o odměňování členů orgánů společnosti a o plnění, mzdách osobám jim blízkým
  8. Volba členů představenstva
  9. Závěr

Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři – fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení.

Návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:

Usnesení č. 1: „Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku“

Zdůvodnění usnesení č. 1: „Představenstvo předkládá ze zákona zprávu představenstva o podnikatelské činnosti

společnosti za rok 2017 a stavu jejího majetku ke schválení valné hromadě“

Usnesení č. 2: „Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017“

Zdůvodnění usnesení č. 2: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017 včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017“

Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.“

Zdůvodnění usnesení č. 3: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti projednává a schvaluje zprávu dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2017, výroční zprávy, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami a stanoviska k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku za rok 2017.“

Usnesení č. 4: „Valná hromada společnosti tímto určuje auditorem společnosti na účetní období roku 2018 pana Mgr. Ing. Miloslava Hejreta, IČ: 12270385, se sídlem: Praha 6, 16200, Střešovice, U laboratoře 184/17, auditor číslo oprávnění 1178 Komory auditorů České republiky, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“

Zdůvodnění usnesení č. 4: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora.“

Usnesení č. 5: „Valná hromada rozhodla o odměnách členů orgánů společnosti a o plnění, mzdách osobám jim blízkým.“

Zdůvodnění usnesení č. 5: „Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje výši odměn členům orgánů společnosti a plnění, mzdy osob jim blízkým, a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.“

Usnesení č. 6: „Valná hromada volí členy představenstva Ing. Jiřího Milského,  nar. 20.7.1957, bytem Krále Jiřího 1261/27, 360 01 Karlovy Vary a Ing. Alexandra Rebjonka, nar. 1.1.1952, bytem Pražská silnice 589/8, 360 01 Karlovy Vary.“

Zdůvodnění usnesení č. 6: „Členům  představenstva skončilo dne 3.6.2018 funkční období a byli ke zvolení navrženi znovu“

Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:
Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin.                     

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2017 (v tis.Kč)

Aktiva celkem netto 265 105 Pasiva celkem 265 105
Dlouhodobý majetek 24 008 Vlastní kapitál -293
Oběžná aktiva 231 289 Cizí zdroje 261 075
Časové rozlišení 9 808 Časové rozlišení 4 323

 

Výsledek hospodaření před zdaněním 6591

Ke dni uveřejnění oznámení nejsou údaje účetní závěrky ověřeny auditorem.
 
 

Představenstvo společnosti

Aktuality 

Ve společnosti Imperial Karlovy Vary si velmi dobře uvědomujeme, jak složitým obdobím v tuto chvíli prochází lidé kolem nás. Rádi bychom zužitkovali naše dlouholeté zkušenosti nestátního zdravotnického zařízení a účinně pomohli řešit zdravotní následky epidemie onemocnění Covid-19.

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)