Oznámení o konání řádné valné hromady Imperial Karlovy Vary a.s.

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)
 
se sídlem Karlovy Vary, U Imperiálu 7/31, PSČ 360 01, IČ 45359318, zapsané do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 251, která se bude konat dne 1. června 2020 od 10.00 hodin v sídle společnosti U Imperiálu 7/31, Karlovy Vary.
 
Pořad jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
 3. Projednání konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s., jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích 
 4. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání konečné účetní závěrky za rok 2019, výroční zprávy za rok 2019, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s.  
 5. Schválení konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 včetně všech jejich součástí zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s.
 6. Projednání konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019, jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s.
 7. Projednání zprávy dozorčí rady o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání konečné účetní závěrky za rok 2019, výroční zprávy za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s..  
 8. Schválení konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 včetně všech jejich součástí zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s.
 9. Projednání konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., jejíž součástí je i zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku a zpráva o vztazích.
 10. Projednání zprávy dozorčí rady společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. o výsledcích její kontrolní činnosti včetně zprávy o přezkoumání konečné účetní závěrky za rok 2019, výroční zprávy za rok 2019 a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019.
 11. Schválení konečné účetní závěrky za rok 2019 a výroční zprávy za rok 2019 včetně všech jejich součástí společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
 12. Projednání a schválení zahajovací rozvahy k 1. 1. 2020 nástupnické společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
 13. Projednání výplaty podílu na zisku a tantiém členů orgánů a.s. za rok 2019 zaniklých společností Sanssouci nemovitostní a.s., Imperial nemovitostní, a.s. a společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
 14. Rozhodnutí o určení auditora ve smyslu zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění
 15. Volba člena dozorčí rady
 16. Rozhodnutí o návrhu představenstva nevyplácet odměny za výkon funkce člena orgánu společnosti v době od 1. 3. 2020 po dobu trvání opatření vlády ČR k zamezení šíření koronaviru Covid 19
 17. Rozhodnutí o určení mezd a jiných plněních zaměstnancům, kteří jsou současně i člen statutárního orgánu společnosti, a určení mezd a jiných plnění osobám jim blízkých  
 18. Projednání a schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady
 19. Závěr

Rozhodný den k účasti na valné hromadě
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 25. 5. 2020. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat a vykonávat na ní akcionářská práva má osoba, která je uvedena v knize akcionářů společnosti k tomuto rozhodnému dni. 

Zápis účastníků řádné valné hromady do listiny přítomných akcionářů bude probíhat od 9:00 hod. v místě konání valné hromady. Při registraci se akcionáři - fyzické osoby prokážou platným průkazem totožnosti a originály listinných akcií. V případě zmocnění se zmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii písemné plné moci. Vykonává-li akcionář svá práva prostřednictvím zákonného zástupce, prokáže se zákonný zástupce platným průkazem totožnosti, originály listinných akcií a předá originál nebo úředně ověřenou kopii závazného dokladu (jenž má charakter veřejné listiny), z něhož vyplývá zákonné zastoupení."

Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů spojených s účastí na valné hromadě.

Výkon hlasovacích práv a jednání a rozhodování valné hromady se uskutečňují v souladu se články 14  15 a 16 platných stanov společnosti a v souladu s platnými zákony.
 
Vyjádření představenstva a návrh usnesení jednotlivých bodů pořadu jednání valné hromady a jejich zdůvodnění:
 
K bodu 2: 
Usnesení č. 1: „Představenstvo navrhuje valné hromadě přijmout následující usnesení týkající se orgánů valné hromady: předseda Ing. Alexander Rebjonok, zapisovatel Ing. Bohumil Procházka, ověřovatel zápisu Ing. Jiří Milský, skrutátor Hana Klímová“.
 
K bodu 3: 
V souladu se schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 předkládá představenstvo konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s., k projednání na valné hromadě akcionářů nástupnické společnosti.
O tomto bodu se nehlasuje.
 
K bodu 4:
Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s., stanoviskem ke konečné účetní závěrce zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní, a.s., výroční zprávě a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní, a.s., přednese předseda dozorčí rady zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s. v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.
O tomto bodu se nehlasuje. 
 
K bodu 5:
Valná hromada v souladu se zákonem a schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 stanovami zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s. projednává a schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí součástí za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní a.s.
Usnesení č.2: „Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2019 zaniklé společnosti Sanssouci nemovitostní, a.s. Úhrada ztráty ve výši 714.391,- Kč. bude vypořádána v souladu s projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s. (IČ: 45359318), Imperial nemovitostní, a.s. (IČ: 291 12 460) a Sanssouci nemovitostní a.s. (IČ: 052 42 576) v rámci zahajovací rozvahy nástupnické společnosti. “ 
 
K bodu 6:
V souladu se schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 předkládá představenstvo konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí zaniklé společnosti Imperial nemovitostní a.s. k projednání na valné hromadě akcionářů nástupnické společnosti.
O tomto bodu se nehlasuje.
 
K bodu 7:
Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s., stanoviskem ke konečné účetní závěrce, výroční zprávě zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s. a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s., přednese předseda dozorčí rady zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s. v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.
O tomto bodu se nehlasuje. 
 
K bodu 8:
Valná hromada v souladu se zákonem a schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 stanovami zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s. projednává a schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí za rok 2019 zaniklé společnosti Imperial nemovitostní a.s.
Usnesení č. 3: „Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2019 zaniklé společnosti Imperial nemovitostní, a.s. Rozdělení zisku ve výši 11. 748.904,- Kč bude vypořádáno v souladu s projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s.                 (IČ: 45359318), Imperial nemovitostní, a.s. (IČ: 291 12 460) a Sanssouci nemovitostní a.s. (IČ: 052 42 576) v rámci zahajovací rozvahy nástupnické společnosti. “ 
 
 
K bodu 9: 
V souladu se schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 předkládá představenstvo konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. k projednání na valné hromadě akcionářů nástupnické společnosti.
O tomto bodu se nehlasuje.
 
K bodu 10: 
Seznámení s výsledky kontrolní činnosti dozorčí rady společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., stanoviskem ke konečné účetní závěrce, výroční zprávě společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. a podání zprávy o výsledcích přezkoumání zprávy o vztazích za rok 2019 společnosti Imperial Karlovy Vary a.s., přednese předseda dozorčí rady společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. v souladu s §83, odst. 1, §447, odst. 3 a §449, odst. 1, zák. č. 90/2012 Sb.
O tomto bodu se nehlasuje. 
 
K bodu 11: 
Valná hromada v souladu se zákonem a schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 stanovami společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. projednává a schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu včetně výše uvedených součástí za rok 2019 společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
Usnesení č. 4: „Valná hromada schvaluje konečnou účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2019 společnosti Imperial Karlovy Vary, a.s. Úhrada ztráty ve výši 23.093.091,-Kč bude vypořádána v souladu s projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s. (IČ: 45359318), Imperial nemovitostní, a.s. (IČ: 291 12 460) a Sanssouci nemovitostní a.s. (IČ: 052 42 576) v rámci zahajovací rozvahy nástupnické společnosti. “ 
 
 
K bodu 12:
Valná hromada v souladu se zákonem a schváleným projektem fúze sloučením společností Imperial Karlovy Vary a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 45359318, Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 projednává a schvaluje zahajovací rozvahu k 1. 1. 2020 nástupnické společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
Usnesení č. 5: „Valná hromada schvaluje zahajovací rozvahu k 1. 1. 2020 nástupnické společnosti Imperial Karlovy Vary, a.s..“ 
 
K bodu 13: 
Projednávaný bod pořadu jednání je navržen v souladu se stanovami zaniklých společností Imperial nemovitostní, a.s. U imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 29112460 a Sanssouci nemovitostní a.s., U Imperiálu 7/31, 360 01 Karlovy Vary IČ: 05242576 s společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.
 
Usnesení č. 5: „Valná hromada nástupnické společnosti schvaluje návrh představenstva nástupnické společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. nevyplácet za rok 2019 dividendy akcionářům a tantiémy členům orgánů zaniklých společnosti Sanssouci nemovitostní a.s., Imperial nemovitostní, a.s. a společnosti Imperial Karlovy Vary a.s.“ 
 
 
K bodu 14: 
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti určuje auditora.
Usnesení č. 6: „Valná hromada společnosti tímto určuje auditorem společnosti na účetní období roku 2020 pana Mgr. Ing. Miloslava Hejreta, IČ: 12270385, se sídlem: Praha 6, 16200, Střešovice, U laboratoře 184/17, auditor číslo oprávnění 1178 Komory auditorů České republiky, a to v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 93/2009 Sb., zákon o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.“
 
K bodu 15: 
Valná hromada v souladu se stanovami a zákonem volí člena dozorčí rady. Členu dozorčí rady Ing. Václavu Svobodovi končí dne 1. června 2020 funkční období.
Usnesení č. 6: „Valná hromada volí členem dozorčí rady Ing. Václava Svobodu, nar. 1. 8. 1951, bytem Ostrovská 277/9, Karlovy Vary.“
 
 
K bodu 16:
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje návrh představenstva nevyplácet členům orgánů společnosti odměny za výkon funkce od 1. 3. 2020 po dobu trvání opatření vlády ČR k zamezení šíření koronaviru Covid 19
Usnesení č. 7: „Valná hromada schvaluje návrh představenstva ze dne 26.3.2020  nevyplácet odměny členům orgánů společnosti za výkon funkce od 1. 3. 2020 po dobu trvání opatření vlády ČR k zamezení šíření nákazy koronaviru Covid 19.“
 
K bodu 17: 
Valná hromada v souladu se zákonem a stanovami společnosti schvaluje mzdy a jiná plnění členům statutárního orgánu společnost, kteří jsou současně zaměstnanci a mzdy a jiná plnění   osobám jim blízkých, a to dle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.
Usnesení č. 8: „Valná hromada rozhodla o mzdách a o jiných plněních zaměstnanců, kteří jsou současně členy statutárního orgánu společnosti, a o mzdách a jiných plněních osobám jim blízkých, a to podle předloženého návrhu představenstva, který je nedílnou součástí zápisu o valné hromadě.“
 
K bodu 18: 
V souladu se stanovami a zákonem č. 90/2012 Sb. § 59 a § 60 valná hromada projednává a schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena orgánu akciové společnosti.
Usnesení č. 9: “Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady pana Ing. Václava Svobody, nar. 1. 8. 1951, bytem Ostrovská 277/9, Karlovy Vary, PSČ 360 01“.
 
Dokumenty poskytnuté k nahlédnutí akcionářům:
Veškeré dokumenty budou akcionářům k dispozici v sídle společnosti, a to v pracovních dnech od 8:00 do 14:00 hodin. 
 
Hlavní údaje konečné závěrky za rok 2019 (v tis.Kč)
 
Zaniklé společnost: Sanssouci nemovitostní a.s. 
Aktiva celkem netto 216 442 Pasiva celkem  216 442 
Dlouhodobý majetek-stálá aktiva  196 277 Vlastní kapitál  205 167 
Oběžná aktiva  20 044 Cizí zdroje  11 275 
Časové rozlišení  121 Časové rozlišení   
 
Výsledek hospodaření 
před zdaněním -714 
 
 
 
Zaniklé společnost: Imperial nemovitostní, a.s. 
Aktiva celkem netto 403 478 Pasiva celkem  403 478
Dlouhodobý majetek-stálá aktiva  202 742 Vlastní kapitál  191 043
Oběžná aktiva  200 477 Cizí zdroje  212 303
Časové rozlišení  259  Časové rozlišení  132 
 
Výsledek hospodaření
před zdaněním 11 749 
 
 
Společnost: Imperial Karlovy Vary a.s. 
Aktiva celkem netto 277 954 Pasiva celkem  277 954
Dlouhodobý majetek-stálá aktiva  17 448 Vlastní kapitál  -82 381 
Oběžná aktiva  243 151 Cizí zdroje  354 906 
Časové rozlišení  17 355  Časové rozlišení  5 429 
 
Výsledek hospodaření
před zdaněním -23 093  
Ke dni uveřejnění oznámení nejsou předběžné údaje účetní závěrky ověřeny auditorem. 
 
Představenstvo společnosti

Aktuality 

Společnost Imperial Karlovy Vary a.s. nově nabízí antigenní testování pro firmy i veřejnost

Ve společnosti Imperial Karlovy Vary si velmi dobře uvědomujeme, jak složitým obdobím v tuto chvíli prochází lidé kolem nás. Rádi bychom zužitkovali naše dlouholeté zkušenosti nestátního zdravotnického zařízení a účinně pomohli řešit zdravotní následky epidemie onemocnění Covid-19.

Oznámení o konání řádné valné hromady
Představenstvo společnosti Imperial Karlovy Vary a.s. 
svolává
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ společnosti
Imperial Karlovy Vary a.s. (dále jen společnost)